Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Mgr. Milada Smutná

Přehled odborného vzdělání

PdF MU Brno, Magisterský studijní program Speciální pedagogika, studijní obor Speciální pedagogika, závěrečná zkouška: Pedagogika a psychologie, Pedagogika jedinců s více vadami, Speciální pedagogika předškolního a školního věku    

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno: Bakalářský studijní program Speciální pedagogika, titul Bc.
Vyšší škola sociáln práce, Praha: Vyšší studium, diplomovaná sociální pracovnice

Pracovní zkušenosti: pedagogická praxe od roku 1996 na pozicích učitelka 1. a 2. stupně speciální ZŠ, asistentka učitele, vedoucí volnočasových aktivit a pobytů; poradenská a diagnostická praxe; supervize v MŠ a ZŠ; lektorská činnost; tvorba edukačních pomůcek a metodik trivia (čtení, psaní, počítání) pro žáky ZŠ a žáky s autismem; zahraniční zkušenosti asistence ve školách s žáky s více vadami; tréninkové aktivity pro děti v rozvoji grafomotoriky a přípravy na psaní

Absolvované kurzy a semináře

 • Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD
 • Žák s nadáním a talentem v běžné škole
 • Diagnostika schopností v oblasti čtení a psaní
 • Diagnostika a intervence v matematice
 • Diagnostika školní připravenosti
 • Intervence a stimulace v oblasti čtení a psaní
 • Základy lektorských dovedností v metodice Sfumato
 • Rozvoj lektorských dovednsotí v metodice Sfumato
 • Mensa NTC systém učení I.
 • Problémové chování žáků v kontextu vztahů ve škole
 • Alternativní metoda psaní leváků aneb „Nechte leváky drápat“
 • Písmo Comenia Script
 • Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Edukativně-stimulační skupinky pro děti předškolního věku
 • Diagnostika dítěte předškolního věku
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - MAXÍK
 • Stimulace předškolního dítěte
 • Žák dlouhodobě selhávající ve výuce
 • Žák s poruchami chování v běžné škole
 • Signály SPU na počátku školní docházky
 • Dyskalkulie – reedukace – mladší a starší školní věk
 • Dyslexie a dysortografie prakticky
 • Pomoz mi naučit se číst!
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků
 • Vzdělávání a podpora žáků s autismem a mentálním znevýhodněním
 • Vzdělávání dětí s autismem II.
 • Terapie ve speciální pedagogické péči
 • Kurz EEG Biofeedback
 • Aktivizační pracovník v sociálních službách: Trenér paměti I. stupně
 • Síla slov a jejich vliv na učení a porozumění
 • Síla videotréninku 
 • Strachy v dětském věku
 • Nastavení mysli na úspěch - zážitkový kurz
dyslektický mozek