Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Mgr. Milada Smutná

Přehled odborného vzdělání

PdF MU Brno, Magisterský studijní program Speciální pedagogika, studijní obor Speciální pedagogika, závěrečná zkouška: Pedagogika a psychologie, Pedagogika jedinců s více vadami, Speciální pedagogika předškolního a školního věku    

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno: Bakalářský studijní program Speciální pedagogika, titul Bc.
Vyšší škola sociáln práce, Praha: Vyšší studium, diplomovaná sociální pracovnice

Pracovní zkušenosti: pedagogická praxe od roku 1996 na pozicích učitelka 1. a 2. stupně speciální ZŠ, asistentka učitele, vedoucí volnočasových aktivit a pobytů; poradenská a diagnostická praxe; supervize v MŠ a ZŠ; lektorská činnost; tvorba edukačních pomůcek a metodik trivia (čtení, psaní, počítání) pro žáky ZŠ a žáky s autismem; zahraniční zkušenosti asistence ve školách s žáky s více vadami; tréninkové aktivity pro děti v rozvoji grafomotoriky a přípravy na psaní

Absolvované kurzy a semináře

  • Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD
  • Žák s nadáním a talentem v běžné škole
  • Diagnostika schopností v oblasti čtení a psaní
  • Diagnostika a intervence v matematice
  • Diagnostika školní připravenosti
  • Intervence a stimulace v oblasti čtení a psaní
  • Základy lektorských dovedností v metodice Sfumato
  • Rozvoj lektorských dovednsotí v metodice Sfumato
  • Mensa NTC systém učení I.
  • Problémové chování žáků v kontextu vztahů ve škole
  • Alternativní metoda psaní leváků aneb „Nechte leváky drápat“
  • Písmo Comenia Script
  • Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole
  • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
  • Edukativně-stimulační skupinky pro děti předškolního věku
  • Diagnostika dítěte předškolního věku
  • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - MAXÍK
  • Stimulace předškolního dítěte
  • Žák dlouhodobě selhávající ve výuce
  • Žák s poruchami chování v běžné škole
  • Signály SPU na počátku školní docházky
  • Dyskalkulie – reedukace – mladší a starší školní věk
  • Dyslexie a dysortografie prakticky
  • Pomoz mi naučit se číst!
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků
  • Vzdělávání a podpora žáků s autismem a mentálním znevýhodněním
  • Vzdělávání dětí s autismem II.
  • Terapie ve speciální pedagogické péči
  • Kurz EEG Biofeedback
  • Aktivizační pracovník v sociálních službách: Trenér paměti I. stupně
  • Síla slov a jejich vliv na učení a porozumění
  • Síla videotréninku 
  • Strachy v dětském věku
  • Nastavení mysli na úspěch - zážitkový kurz
dyslektický mozek