Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

ČESKÁ TELEVIZE NA NAŠEM PRACOVIŠTI NATÁČELA ČASOSBĚRNÝ 

Krátký dokument vyhrál na festivalu Academia film Olomouc cenu za nejlepší český populárně-vědecký dokument a ocenily ho i zahraniční kapacity v oblasti výzkumu mozku.

Vývoj nových metod se nezastavil.

Neurofeedback

Neurofeedback se zaměřuje na trénink změny mozkových vln s cílem dosáhnout trvalých změn. Tato metoda je vhodná pro každého člověka dítě i dospělého. V naší praxi pracujeme od věku 2,5 roku do pozdního stáří.

 

EEG Biofeedback ( z angl.eeg – vyšetření mozkové činnosti- elektroencefalogram, bio-biologicky týkající se živého organismu, feedback – zpětná vazba) je někdy nazýván západní jógou nebo elektronický zen - náleží do tréninkových metod, které umožňují harmonizaci mozkové činnosti formou bioregulace a samoučení se mozku.

Složité biochemické pochody v mozku jsou základnou pro vznik mozkové bioelektrické činnosti. Tu je možné měřit a zapisovat elektroencefalografem v křivce elektroencefalogramu. Mozek produkuje 5 různých aktivit, které se liší mezi sebou parametry frekvence, voltáže, tvaru, také místem vzniku v mozku, místem výstupu v křivce EEG, svou vazbou na jednotlivé fyziologické stavy vědomí – tzv. pásem mozkových vln od nejpomalejších po nejrychlejší - delta 0,5-3 Hz, theta 4-7 Hz, (delta a theta – pomale frekvence, alfa 8-12 Hz, beta 13-35 Hz, gamma nad 35 Hz. (beta a gamma – rychle frekvence). Všechna pásma jsou viditelná v kvantitativním EEG během celého života a podle stavu chování v různém zastoupení v tzv.vzoru EEG kvantitativním. V křivce bdělosti EEG (vzor kvalitativni EEG) u dospělého člověka při zavřených očích existuje topografické rozlišení činnosti mozku v přední části, kde je videt činnost beta a v týle kde je činnost alfa, převážně dobře patrná v tzv.rytmu alfa.Po otevření očí by měla činnost alfa zmizet nebo snížit svoji amplitudu v týle a v jiných částech by měla být dominující aktivita beta. V usínání se rozpadá alfa a přibývá vln theta, ve spánku chybí topografické rozlišení a dominují tzv.spánková vřeténka na pozadí. Na začátku spánku dominují vlny theta, a ve hlubokém spánku potom vlny delta. Je to kvalitativní vzor EEG.

Mezi funkcemi mozku a chováním existuje přímá souvislost, která je patrná v křivce různých biologických funkcí například v křivce mozkové činnosti v tzv.vzoru EEG. Mozek totiž mění svoji aktivitu podle fyziologického stavu, podle chováni: bdění, usínání, spánku, buzení. Jinak vypadá vzor EEG během psychického napětí, jinak v relaxaci. I malé změny ve frekvenci mozkových vln se pojí s určitými fyziologickými konsekvencemi. Terapeut a klient mají k dispozici důmyslné lékařské přistroje, které umožňují analyzovat a nahlédnout na práci celého organizmu včetně mozku. Tak je dána trénovanému klientovi možnost změnit funkci mozku při využití zpětné vazby. Před tréninkem je nutné vyšetřit, které funkce potřebuje klient/pacient vylepšit. Proto je kandidát na tréninky vyšetřen lékařem, projde psychologickými testy, měl by mít provedeno vyšetření EEG a tzv. mapu mozku. Všechna vyšetření jsou neinvazivní, nebolestivá, neškodlivá a dávají mnoho užitečných informací nejen pro trénink, ale mohou se hodit i mimo EEG Biofeedback, například pro řidiče, pro lékařský posudek, pro psychologický posudek atd. Vyšetření jsou potřebná pro konstrukci nápravného nebo optimalizujícího protokolu pro trénink, aby bylo možné ocenit, které kognitivní funkce je potřeba posílit.

Průběh tréninku

 

Trénovaný klient má na hlavě čidla (malé kovové kroužky), která snímají signál EEG. Ten je dál v počítači zapsán, analyzován a kvalitativně i kvantitativně vyhodnocen. Tento záznam je viditelný v reálném čase na monitoru terapeuta, který podle nápravného protokolu navrhne tréninkový individuální program a během tréninku pozitivně posiluje trénovaného k dosažení žádoucí změny ve vzoru EEG.

Pro trénovaného je záznam EEG přepsán do grafické, lépe srozumitelné formy videohry, kterou hraje bez pomoci joysticku, bez klávesnice a myši, jen svými myšlenkami. Činnost mozku je představena jako pohyb autíčka, řeky, koule, robota. Přímý pohyb je správný a znamená pro klienta, že jeho činnost mozku je odpovídající pro současné dobré soustředění a relaxaci svalů (mozek vytvořil správný vzor EEG pro tyto funkce).

Správná činnost mozku je odměňována úspěchem ve hře, vzrůstajícím počtem bodů, zvukovými nebo dotykovými signály. Jestliže autíčko sjíždí vlevo nebo vpravo z vyznačené cesty, úspěch se nedostaví. Mozek nevytvořil očekávaný vzor EEG a dostává o tom jasnou informaci.

Náš mozek se rád učí, a proto se v procesu učení systematickým opakováním tréninku naučí vytvářet žádoucí frekvence mozkových vln a brzdit vytváření frekvencí nežádoucích.

Nežádoucí frekvence jsou spojeny s oslabením funkcí - například s horším soustředěním, pamětí, horší kvalitou spánku nebo kvalitou tvořivosti a jinými příznaky neregulované práce mozku.

Tréninky EEG Biofeedback zvyšují neuroplasticitu a povzbuzují regulační mechanismy, které se podílejí na aktivaci mozkové kůry, a tím mají vliv i na optimalizaci práce mozku, na zlepšení funkcí kognitivních, na soustředění, na paměť, na kreativitu, na rychlost učení, na rychlost správného rozhodnuti, zmenšuji stres.

EEG biofeedback se používá v některých psychických a zdravotních poruchách hlavně psychosomatických, ale i nemocí nervových a psychických , jako součást komplexního léčení: dětí s dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií a dyspraxií, psychosomatických poruchách, logopedických problémů, hlavně dysfazii a afazii, koktavosti, mutismu, a j., problémů se soustředěním a pamětí, spánkových problémech, přijímáním potravy - bulimie, anorexie, problému s chováním, školními neúspěchy, bolesti hlavy a migrény, tiky, epilepsie, rovněž farmakoresistentní, syndromu chronické únavy a syndromu vyhoření, rehabilitace po úrazech mozku a po mozkové mrtvici, rehabilitace po mozkové dětské obrně, impulsivity a agrese, léčbě deprese, léčbě úzkosti, léčbě OCD, léčbě syndromu Aspergera a autismu, rehabilitace po operaci mozku, léčbě choroby Parkinsona a jiných extrapyramidových poruch, léčba choroby Alzheimera a jiných druhů demencí, léčbě některých mentálních opoždění, léčbě dětí s porušenou funkcí analyzátoru np. dětí nevidomých, neslyšících či s oslabením zraku, sluchu, léčbě neuróz všeho druhu, léčbě emocionálních problémů, léčbě PTSD jak u dětí, tak u dospělých, také válečných veteránů, léčbě šumu v uších a jiných poruch a nemocí.

 

Při poruchách a nemocech se vzor EEG kvalitativně nebo jen kvantitativně mění. Výskyt nežádoucích frekvencí má negativní vliv na fungování organismu. Někdy se hovoří o poruchách, ve kterých dominují pomalé frekvence (poruchy z pomalých frekvencí theta a delta) nebo o poruchách, ve kterých dominují rychlé frekvence pásem mozkových vln (poruchy z rychlých frekvencí beta a gamma). Existují i poruchy, ve kterých abnormálně vystupuje příliš mnoho pomalých a současně i rychlých frekvencí nebo dokonce abnormální grafické elementy, jako jsou ostré vlny, hroty, komplexy hrot-vlna a další. Příkladem poruchy z pomalých frekvencí je například žák, který se nehlásí, nestačí napsat úkoly z tabule, často se plete, nebaví ho učení. Jde také o některé formy depresí. Příkladem poruch z rychlých frekvencí je například úzkost, příkladem poruch z pomalých a rychlých frekvencí mohou být některé typy ADHD. Abnormální grafické elementy jsou typické pro epilepsie.