Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Výjezd do MŠ

Tento program je uceleným konceptem předškolní přípravy s důrazem na posílení nerovnoměrných oblastí.

Intervence probíhá v malé skupince dětí dva dny v týdnu. 

Docházka nenahrazuje povinné předškolní vzdělávání. 

Intervence zahrnuje:

 • posílení komunikačních dovedností - rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby, porozumění mluveného projevu, tvorba vět s komunikačním významem (žádost, odpověď, popis aktivit, situací a obrázků, vyjádření potřeb apod.)
 • rozvoj sociálních dovedností - komunikace s dospělými, dětmi a kooperace při aktivitách, hrách, respektování názoru druhých, tolerantní chování, pravidla chování, přebírání zodpovědnosti v situacích přiměřených věku
 • rozvoj kompetencí k učení - řízené i volné aktivity, uspořádání pracovního místa, samostatnost při jednoduchých činnostech, pravidla činností a jejich struktura, respektování zadání, pozornostní cvičení
 • rozvoj sebehodnocení a sebereflexe v rámci činností během dne, herních i řízených činností, podpora sebevědomí a vnitřního já
 • rozvoj kompetencí v oblasti řešení problémových situací během dne
 • rozvoj předškolních oblastí vedoucích ke zvládnutí nástupu do školy, školních nároků a úspěšnému startu v novém kolektivu:
  1. grafomotorika a příprava na psaní
  2. prostorová orientace (na těle, v prostoru, pracovním místě)
  3. předmatematické dovednosti
  4. předčtenářské dovednosti
  5. prevence dysporuch: rozvoj dílčích funkcí v širším kontextu (sluchové a zrakové vnímání), prostorové vnímání